REGULAMIN PROGRAMU NOWE MOŻLIWOŚCI

wersja nr 4, obowiązująca od dnia 22 maja 2023 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 1. Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie. Wyrażenia pisane wielką literą w Regulaminie zostały zdefiniowane w pkt. 2 Regulaminu.
 2. Program organizuje we własnym imieniu Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
 3. W ramach Programu, Telmedicin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) przyznania Korzyści Korzystającemu za wykonanie oznaczonych czynności, na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. DEFINICJE 
  1. Deklaracja – deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki lub położnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, składana za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio w siedzibie Partnera.
  2. E-Wizyta – świadczenie zdrowotne udzielane przez Konsultanta za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
  3. Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o przystąpienie do Programu.
  4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  5. Konsultant – osoba fizyczna prowadząca podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej lub zatrudniona przez taki podmiot bądź też wykonująca pracę na rzecz Telmedicin lub z nią współpracująca, udzielająca E-Wizyt przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej z Telmedicin.
  6. Korzystający – oznacza osobę uczestniczącą w Programie, uprawnioną do korzystania z Pakietu, spełniającą warunki określone w Regulaminie.  
  7. Pakiet – E-wizyty świadczone przez Konsultanta będącego lekarzem ogólnym/internistą lub lekarzem specjalistą oraz E-wizyty świadczone przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin w celu omówienia wyników badań zleconych uprzednio przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin, o których mowa w regulaminie świadczenia usług dostępnym pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/, do których Korzystającemu przysługuje dostęp w ramach Programu. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy specjalistów: Alergolog, Chirurg ogólny, Dermatolog, Diabetolog, Endokrynolog, Gastrolog, Kardiolog, Laryngolog, Neurochirurg, Nefrolog, Neurolog, Ortopeda, Urolog, Androlog.
  8. Partner – Przychodnia 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000877714, NIP: 5213917268, REGON: 387930851. 
  9. Platforma – aplikacja dostępna pod adresem internetowym www.telemedi.com i jego subdomenami lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu teleinformatycznego.
  10. Plan lojalnościowy – oferta dodatkowych niestandardowych  przywilejów  udostępnianych Korzystającym w ramach uczestnictwa w Programie Nowe Możliwości; Przywileje będą przyznawane według określonych reguł, uwzględniających czas trwania uczestnictwa w Programie, i będą zwiększały się proporcjonalnie do długości okresu nieprzerwanego korzystania z Programu;
  11. Profil – indywidualne i autoryzowane konto na Platformie.
  12. Program – przyrzeczenie publiczne organizowane przez Telmedicin pod nazwą Nowe Możliwości.
  13. Promocja – czasowa oferta dotycząca Programu zawierająca warunki jej świadczenia lub udzielenia odbiegające od standardowych warunków określonych w Regulaminie, i której szczegółowe warunki zostały określone w odrębnym dokumencie (Regulaminie Promocji). 
  14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu. 
  15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  16. Telmedicin – Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484. 
 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z PAKIETU 
  1. Program umożliwia Kandydatom uzyskanie prawa do korzystania z Pakietu oraz Planu lojalnościowego. W celu przystąpienia do Programu, uzyskania statusu Korzystającego oraz uzyskania prawa do korzystania z Pakietu, Kandydat powinien spełnić łącznie następujące warunki:
   1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
   2. złożyć Partnerowi Deklarację za pomocą Platformy bądź w siedzibie Partnera;
   3. zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi Dostępowej godnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. Korzystający jest uprawniony do korzystania z Pakietu oraz Planu lojalnościowego przez okres ważności Deklaracji oraz ważności ubezpieczenia zdrowotnego Korzystającego. 
  3. Pakiet obejmuje E-Wizyty lekarza ogólnego/internisty Telmedicin lub lekarza specjalisty, w tym konsultacje wyników badań zleconych przez lekarza ogólnego/internistę Telmedicin. Liczba E-Wizyt lekarza ogólnego/internisty w tym konsultacji wyników badań z lekarzem ogólnym/internistą w ramach pakietu jest ograniczone do 3 (trzech) w miesiącu kalendarzowym i 1 (jednej) dziennie, liczba E-Wizyt lekarza specjalisty jest ograniczone do 2 (dwóch) w miesiącu kalendarzowym.
  4. W ramach e-wizyty Konsultant może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. Korzystający nie uzyska także e-recepty na leki o działaniu odurzającym, narkotycznym, benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne.
  5. W przypadku nadużywania dostępu do Pakietu przez Korzystającego (np. podawanie fałszywych informacji w przedmiocie przebiegu choroby, przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, wymuszanie e-recept na leki o działaniu odurzającym ) Telmedicin zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby E-Wizyt lub zablokowania dostępu do E-Wizyt przysługujących konkretnemu Korzystającemu zgodnie z zakresem opisanym w punkcie poprzednim, a także do dodatkowej weryfikacji tożsamości Korzystającego w postaci np. okazania dokumentu tożsamości lub zaproszenia na osobistą wizytę w siedzibie Telmedicin lub placówce Partnera.
  6. Podczas korzystania z Programu, Korzystającemu może zostać udostępniony  Plan lojalnościowy. Korzystanie z Planu lojalnościowego jest dobrowolne i bezpłatne i dotyczy Korzystających, którzy przystąpili do Programu od dnia 22.05.2023; Program lojalnościowy zostanie zdezaktywowany, bez możliwości dalszego  korzystania z przyznanych przywilejów, z chwilą utraty uprawnień, o których mowa w pkt 2 powyżej.
  7. Wykaz nagród oraz zasady ich wykorzystania w ramach Planu lojalnościowego będą dostępne na Profilach zakwalifikowanych Korzystających. Telmedicin zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych przywilejów oraz zmiany zasad dotyczących zakwalifikowania do Planu.
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
  1. Administratorem danych osobowych Korzystającego jest Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 2, kod pocztowy 02-593, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484.  
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
   1. organizacji i realizacji Programu, w tym przyjmowania zgłoszeń Kandydatów, weryfikacji uprawnień do korzystania z Pakietu zgodnie z Regulaminem;
   2. udzielania dostępu do Pakietu Korzystającym;
   3. rozpatrywania reklamacji związanych z Programem;
   4. profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania usługami opieki zdrowotnej;
   5. ustalenia i dochodzenia przez Telmedicin roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z Programu.
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego;
   2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu Programu;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Telmedicin roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z Programu;
   4. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych.
  4. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:
   1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe, ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO);
   2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
   3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
   4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu.
  5. Ogólne zasady przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności Telmedicin, którą można znaleźć pod adresem: https://telemedi.com/pl/page/polityka-prywatnosci.
  6. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w Deklaracji, może być również Partner. 
 4. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu należy zgłaszać telefonicznie na numer +48 22 357 49 49  lub elektronicznie na adres [email protected] lub pisemnie na adres Telmedicin.
  2. Zaleca się podanie przez składającego reklamację w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania składającego reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Telmedicin. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Telmedicin należy zgłaszać telefonicznie na numer +48 22 357 49 49 lub elektronicznie na adres [email protected] lub pisemnie na adres Telmedicin.
  4. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Telmedicin poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, za pomocą którego została złożona reklamacja. 
  5. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Telmedicin niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.  
 5. ZMIANY REGULAMINU
  1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na Platformie.  
  2. Telmedicin zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności: zmiany stosowanych rozwiązań technicznych lub zmianę zakresu usług, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych. O wszelkich zmianach Korzystający będą informowani za pośrednictwem Profilu lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Profilu. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na Platformie.    
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telmedicin określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem: https://telemedi.com/pl/regulamin/.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
  3. Telmedicin zastrzega możliwość zakończenia Programu w każdym czasie. O zakończeniu Programu Telmedicin poinformuje w osobnym komunikacie za pośrednictwem Platformy lub drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Profilu. 
  4. Telmedicin ma prawo do jednostronnego zakończenia Planu lojalnościowego w dowolnym momencie, także bez podania przyczyny. Korzystający zostaną poinformowani o zakończeniu obowiązywania Planu e-mailem wysłanym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym,
  5. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, pytania lub sugestie kierowane do Telmedicin należy składać w formie e-maila na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Warszawa, 02-593 ul. Biały Kamień 2.